Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding aan een deelnemer tot het verrichten van Diensten door Stichting Multiverse Chronicles.
 3. Diensten: de Diensten die Stichting Multiverse Chronicles aanbiedt zijn: het organiseren van het spel in de vorm vn een improvisatie theater op evenementen voor haar deelnemers, waarbij door Stichting Multiverse Chronicles een verhaal in de vorm van een script wordt geschreven, en met behulp van figuranten die veel verschillende rollen uitvoeren naar de deelnemers van het Evenement gebracht, waarbij de deelnemers naar eigen inzicht mee kunnen doen met het script. Daarnaast brengt Stichting Multiverse Chronicles deelnemers samen op Evenementen en op workshops, cursussen, gezelschapsspelen en andere samenkomsten die te maken hebben met het Evenement.
 4. Dienstverlener: Stichting Multiverse Chronicles die Diensten aan een deelnemer aanbiedt.
 5. Evenement: het LARP (Life Action Role Playing) Evenement dat door Stichting Multiverse Chronicles wordt georganiseerd waar een deelnemer aan kan deelnemen.
 6. Deelnemer: de natuurlijke persoon die het Evenement bezoekt dat door Stichting Multiverse Chronicles wordt georganiseerd.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst (waaronder het aanschaffen van een Toegangsbewijs) en andere verplichtingen tussen een deelnemer en Stichting Multiverse Chronicles, alsmede voorstellen van Stichting Multiverse Chronicles voor Diensten die door Stichting Multiverse Chronicles een deelnemer worden verstrekt en die door een deelnemer worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Stichting Multiverse Chronicles waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Toegangsbewijs: Een toegangsbewijs is een door Stichting Multiverse Chronicles verstrekte fysieke of digitaal document waaruit de bevoegdheid van het deelnemer blijkt zich op het Evenement te mogen bevinden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Stichting Multiverse Chronicles, elke Overeenkomst tussen Stichting Multiverse Chronicles en een deelnemer en op elke dienst die door Stichting Multiverse Chronicles wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt een deelnemer de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Stichting Multiverse Chronicles aan een deelnemer aangeven op welke wijze een deelnemer de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Stichting Multiverse Chronicles is overeengekomen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 8. In het geval Stichting Multiverse Chronicles niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 9. Op deze algemene voorwaarden zijn eveneens de algemene voorwaarden van het gebruikte terrein van toepassing en het huishoudelijk reglement van Stichting Multiverse Chronicles. Deelnemer wordt geacht zichzelf in kennis te stellen van de geldende (huis)regels op het terrein.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Stichting Multiverse Chronicles gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Stichting Multiverse Chronicles is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door een deelnemer schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Stichting Multiverse Chronicles het recht een Overeenkomst met een (potentiële) een deelnemer om een voor Stichting Multiverse Chronicles gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat een deelnemer in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor latere Evenementen. Aanbiedingen zijn slechts geldig op basis van beschikbaarheid.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst betreffende de aanschaf van Toegangsbewijzen komt tot stand op het moment dat deelnemer een Aanbod c.q. Overeenkomst van Stichting Multiverse Chronicles heeft aanvaard door aanschaf van het toegangsbewijs dan wel de toegangsbewijzen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Een Aanbod kan door Stichting Multiverse Chronicles worden gedaan via de website. Indien deelnemer het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Stichting Multiverse Chronicles, zal Stichting Multiverse Chronicles de Overeenkomst met deelnemer schriftelijk, althans door een Stichting Multiverse Chronicles aangewezen wijze/platform bevestigen.
 3. Stichting Multiverse Chronicles heeft het recht om de (digitaal ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding.
 4. Stichting Multiverse Chronicles is niet gehouden aan een Aanbod indien een deelnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan een deelnemer geen rechten ontlenen.
 5. Elke Overeenkomst die met Stichting Multiverse Chronicles wordt aangegaan of een project dat door een deelnemer aan Stichting Multiverse Chronicles wordt toegekend, berust bij de vereniging en niet bij een individuele persoon die met Stichting Multiverse Chronicles is verbonden.
 6. Een deelnemer heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Stichting Multiverse Chronicles met toestemming van een deelnemer reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Een deelnemer ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere een deelnemers wordt aangegaan, is elke een deelnemer afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst betreffende de aanschaf van Toegangsbewijzen c.q. de toegang tot het Evenement wordt aangegaan voor de duur zoals in de Overeenkomst is bepaald. De Overeenkomst eindigt automatisch zodra het in de Overeenkomst bepaalde Evenement is geëindigd, dan wel indien de overeengekomen looptijd voor het Evenement is verstreken.
 2. Zowel een deelnemer als Stichting Multiverse Chronicles kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van een deelnemer.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van een deelnemer onverlet voor zover Stichting Multiverse Chronicles ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Een deelnemer dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 5. Zowel een deelnemer als Stichting Multiverse Chronicles kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Stichting Multiverse Chronicles nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 6. Deelnemer kan op ieder gewenst moment deelnemen aan het Evenement of de deelname aan het Evenement beëindigen.

Artikel 6 – Annulering Evenement door Stichting Multiverse Chronicles

 1. Annulering van een reeds tot stand gekomen Overeenkomst dient schriftelijk aan Stichting Multiverse Chronicles te worden medegedeeld. In geval van annulering, zal deelnemer het reeds betaalde bedrag gerestitueerd krijgen.
 2. Stichting Multiverse Chronicles is gerechtigd een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van deelnemer om te controleren of een Evenement wordt of is geannuleerd/verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Stichting Multiverse Chronicles zijn best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, deelnemer daarover te informeren. Stichting Multiverse Chronicles kan echter niet garanderen dat deelnemer deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt.
 3. Toegangsbewijzen voor Evenementen die door Stichting Multiverse Chronicles worden verplaatst blijven in beginsel geldig voor het verplaatste evenement, tenzij anders wordt aangegeven. Indien deelnemer niet in de gelegenheid is om in de vervangende periode het Evenement te bezoeken, dan zal Stichting Multiverse Chronicles overgaan tot restitutie van het Toegangsbewijs, behoudens rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

Artikel 7 – Toegangsbewijs

 1. Een Toegangsbewijs bestaat uit een door Stichting Multiverse Chronicles verstrekt digitaal document, tenzij Stichting Multiverse Chronicles een fysiek toegangsbewijs ter beschikking stelt.
 2. Toegangsbewijzen zijn persoonsgebonden en worden eenmalig verstrekt. Stichting Multiverse Chronicles mag ervan uitgaan dat de houder van het Toegangsbewijs de rechthebbende daarop is.
 3. Deelnemer dient zich te onthouden van het op enigerlei wijze doorverkopen van het Toegangsbewijs aan derden, tenzij Stichting Multiverse Chronicles deelnemer hiertoe expliciet toestemming heeft gegeven.
 4. Stichting Multiverse Chronicles behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) deelnemer mag worden verkregen; de (potentiële) deelnemer is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.
 5. Indien en voor zover deelnemer een Toegangsbewijs, dan wel Toegangsbewijzen, zonder commercieel oogmerk ter beschikking stelt aan derden, zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing op deze derden. deelnemer staat ervoor in dat de in dit artikel genoemde derden op de hoogte zijn van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten.
 6. Het risico van beschadiging, verlies, misbruik en diefstal van een Toegangsbewijs komt voor rekening en risico van deelnemer.
 7. Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege Stichting Multiverse Chronicles ongeldig worden verklaard en/of de deelnemer kan de toegang tot het Evenement worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs is verkregen door middel van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins.

Artikel 8 – Deelname aan Evenementen

 1. Deelnemer dient, vóór deelname aan een Evenement, zich te melden bij de informatiebalie om zich voor dat Evenement in te schrijven, dan wel om een reeds verstuurde inschrijving te bevestigen. Eventueel nog verschuldigde bedragen voor deelname dienen op dat moment voldaan te worden.
 2. Stichting Multiverse Chronicles houdt zich het recht voor een deelnemer de toegang te weigeren tot de Evenementen, zonder verdere opgaaf van reden. Eveneens behoudt Stichting Multiverse Chronicles zich het recht voor deelnemer tijdens een Evenement verdere deelname te ontzeggen. In laatstgenoemde geval zal geen restitutie plaatsvinden van het deelnamegeld Eventueel reeds vooruit betaalde Evenementen zullen wel worden terugbetaald.
 3. Wanneer deelnemer deelneemt aan het Evenement, zal deelnemer begeleiding krijgen van Stichting Multiverse Chronicles, zoals nader neergelegd in het huishoudelijke reglement.
 4. Bij overtreding van de wetgeving tijdens Evenement met betrekking tot, onder andere, maar niet uitsluitend, fysiek geweld, discriminatie, drugs, drank en onzedelijk gedrag zal aangifte worden gedaan bij de betreffende officiële instanties. Stichting Multiverse Chronicles behoudt zich het recht voor om te bepalen of deelnemer zich zijner inziens aan deze waarden en normen houden. Wanneer Stichting Multiverse Chronicles van mening is dat dit niet het geval is, dan houdt Stichting Multiverse Chronicles zich het recht voor deelnemer zonder verdere opgaaf van redenen de verdere toegang tot het Evenement ontzeggen.

Artikel 9 – Calamiteiten

 1. In het geval van calamiteiten dient deelnemer Stichting Multiverse Chronicles te informeren. Stichting Multiverse Chronicles draagt zorg voor diverse veiligheidsvoorzieningen, zoals EHBO, beveiliging, brandblusmiddelen, vervoer van zieken en communicatiemiddelen. Stichting Multiverse Chronicles draagt geen verantwoordelijkheid voor calamiteiten en eventuele gevolgen daarvan.
 2. Stichting Multiverse Chronicles zal zorg dragen voor een noodplan. Een uittreksel hiervan is ter inzage beschikbaar bij de organisatie. Het noodplan voorziet in procedures waarop teruggevallen wordt in geval van een noodsituatie. Stichting Multiverse Chronicles kan een noodsituatie afkondigen indien Stichting Multiverse Chronicles dit nodig acht.
 3. Wanneer een noodsituatie afgekondigd is, zullen spelleiders en het bestuur van Stichting Multiverse Chronicles ten dienste staan om de betreffende situatie in goede banen te leiden. Zij worden dus geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het noodplan.

Artikel 10 – Veiligheid

 1. Deelnemer dient ervan op de hoogte te zijn dat er bij LARP Evenementen speciaal vervaardigde LARP of andere theatrale uitrusting zoals bijvoorbeeld wapens en schilden worden gebruikt en dat deelnemer dus ook direct met deze uitrusting te maken krijgen. Deelnemer accepteert het risico dat hij door een dergelijk uitrusting getroffen kan worden. Deelname aan een Evenement geschiedt altijd op eigen risico.
 2. Stichting Multiverse Chronicles zal tijdens het evenement toezicht houden op de veiligheid. Deelneer dient de aanwijzingen, ten aanzien van veiligheid, van Stichting Multiverse Chronicles direct op te volgen. Stichting Multiverse Chronicles is bevoegd deze verantwoordelijkheid te delegeren naar derden binnen de organisatie.
 3. Tijdens een Evenement worden de regels ten aanzien van open vuur, vuurwerk en pyrotechniek vastgesteld door Stichting Multiverse Chronicles in samenspraak met de terreinbeheerder. Deelnemer is verantwoordelijk om zichzelf te informeren over de geldende regels van dat moment. De regels van publieke autoriteiten (politie, brandweer) dienen altijd te worden nageleefd.

Artikel 11 – Wapens, bepantsering en diversen

 1. Alle gevechtsuitrusting waaronder maar niet beperkt tot LARP en theatrale -wapens en schilden, die het evenemententerrein mee worden opgenomen, dienen voor aanvang van het Evenement door spelleiders te worden gecontroleerd.
 2. Goedkeuring van de wapenkeuring biedt geen 100% garantie. Vooral niet voor zelfgemaakte attributen. Indien tijdens het Evenement twijfel ontstaat aan de uitrusting door bijvoorbeeld eventuele schade, gebruik of slijtage, is het sterk aan te raden om dit nog een keer te laten controleren. Voor meer uitgebreide regels rondom wapens, zie de website van het evenement en het huishoudelijk regelement.
 3. Stichting Multiverse Chronicles houdt zich het recht voor om potentieel gevaarlijke objecten, waaronder tevens harde bepantsering, aan een keuring te onderwerpen of het wapen te verbieden in het spel. Hierbij wordt per voorwerp gekeken naar de functie en veiligheid.
 4. Indien een wapen, schild of ander voorwerp wordt afgekeurd, houdt Stichting Multiverse Chronicles zich het recht voor dit in te nemen voor de duur van het Evenement of van het evenemententerrein te (laten) verwijderen. Veiligheidshalve ingenomen voorwerpen kunnen na afloop van het evenement weer worden opgehaald bij de organisatie. Voorwerpen die niet worden opgehaald worden beschouwd als gevonden voorwerpen.
 5. Deelnemers wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende regels met betrekking tot “veilig vechten” en deze tijdens het gehele Evenement toe te passen. Deze regels zijn tijdens het Evenement voortdurend van toepassing (ook op OC-gebied en/of in downtime). Bij aanvang van het Evenement zal door Stichting Multiverse Chronicles uitleg worden gegeven over de op dat moment geldende regels met betrekking tot “veilig vechten” en de toepassing hiervan. Het is de verantwoordelijkheid van deelnemer om deze uitleg bij te wonen, of ervoor te zorgen dat hij anderszins op de hoogte is van deze regels. Bij overtreding van deze regels houdt Stichting Multiverse Chronicles zich het recht voor om Stichting Multiverse Chronicles uit te sluiten van verdere deelname aan het Evenement.
 6. Het is deelnemer verboden om echte slag-, steek-, snij- of vuurwapens het evenement terrein mee op te nemen, zelfs wanneer deze bij de Wet wapens en munitie of enige onderhavige regeling niet verboden zijn. Hieronder begrepen, maar niet uitsluitend: vlindermessen, stilettomessen, (metalen) zwaarden, nunchucks en vechtstokken. Potentieel gevaarlijke voorwerpen die niet onder de Wet wapens en munitie vallen kunnen in uitzonderlijke gevallen door Stichting Multiverse Chronicles worden toegestaan onder door Stichting Multiverse Chronicles te bepalen voorwaarden.
 7. Deelnemer mag geen huisdieren meenemen naar evenementen. In overleg met Stichting Multiverse Chronicles bestuur kan, onder eventuele voorwaarden, een schriftelijk vastgelegd uitzondering hierop gemaakt worden.

Artikel 12 – Gevonden voorwerpen

 1. Stichting Multiverse Chronicles bewaart gevonden voorwerpen voor de duur van 1 jaar en 1 dag, voor zover dit redelijkerwijs van Stichting Multiverse Chronicles verwacht kan worden. Indien zich geen eigenaar voor een voorwerp meldt, wordt deze opgenomen in de inboedel van Stichting Multiverse Chronicles, vernietigd of weggegeven.
 2. Gevonden voorwerpen kunnen in overleg met de organisatie meegenomen worden naar het volgende evenement.

Artikel 13 – Spelregels

 1. Tijdens de Evenementen is steeds de meest recente editie van de spelregels van kracht. De meest recente versie van de spelregels wordt tijdens het Evenement ter inzage aangeboden. Deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de voor hun relevante spelregels zoals deze in de betreffende documenten beschreven staan.
 2. Omdat een groot gedeelte van het spel en de spelregels gebaseerd is op het vertrouwen van de Stichting Multiverse Chronicles in de eerlijkheid van deelnemer, wordt het (opzettelijk) niet naleven van de spelregels als zeer ernstig beschouwd. Bij een eerste constatering zal direct een mondelinge waarschuwing worden gegeven door de spelleiding en zal deze waarschuwing worden opgenomen in de administratie. Vervolgens kan Stichting Multiverse Chronicles besluiten deelnemer verdere deelname aan het evenement te ontzeggen.

Artikel 14 – Verplichtingen Deelnemer

 1. Een deelnemer is verplicht alle door Stichting Multiverse Chronicles verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder worden in ieder geval verstaan de naam, contactgegevens en e-mailadres.
 2. Stichting Multiverse Chronicles is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren. Bij onjuiste en/of onvolledige informatie kan het voorkomen dat Stichting Multiverse Chronicles deelnemer de toegang van het Evenement ontzegt.
 3. Indien Stichting Multiverse Chronicles het Toegangsbewijs via elektronische communicatie (e-mail), draagt zij er zorg voor dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Stichting Multiverse Chronicles staat niet in voor de vertrouwelijkheid van het Toegangsbewijs noch de juiste ontvangst daarvan.
 4. Deelnemer is verplicht om op eerste verzoek van Stichting Multiverse Chronicles en/of een door haar ingeschakelde derde, zich te identificeren.
 5. Deelnemer dient gedurende haar bezoek aan het Evenement zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. Indien en voor zover van toepassing dient Deelnemer zich in dit verband te houden aan de door Stichting Multiverse Chronicles gedane aanwijzingen en instructies.
 6. Het betreden van de locatie van het Evenement is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deelnemer is verplicht zich te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften te houden.
 7. Het is verboden vuurwerk, (vuur)wapens en/of overige gevaarlijke voorwerpen, waaronder in ieder geval begrepen alle wettelijk verboden zaken en stoffen, mee te brengen naar het Evenement.
 8. Het is Deelnemer niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Multiverse Chronicles, op het Evenement promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.
 9. Deelnemer is verplicht zich aan de door Stichting Multiverse Chronicles gehanteerde huisregels, zoals neergelegd in deze voorwaarden, te houden. Teven dient Deelnemer zich te houden aan het huishoudelijk reglement en de spelregels van het Evenement.
 10. Voor de toegang op het Evenement is Deelnemer verplicht om een vaccinatiepaspoort te overleggen waaruit blijkt dat Deelnemer volledig gevaccineerd is tegen het coronavirus of een negatieve coronatest te overleggen die niet ouder is dan 48 uur. Wanneer deelnemer niet kan aantonen dat hij volledig gevaccineerd is, of wanneer deelnemer geen negatieve coronatest kan overleggen, is Stichting Multiverse Chronicles gerechtigd om een deelnemers de toegang tot het Evenement te ontzeggen. Indien de overheid andere toegangsregels stelt voor een Evenement, zal Stichting Multiverse Chronicles conform de overheidsrichtlijnen handelen.
 11. Stichting Multiverse Chronicles raadt deelnemer aan om voldoende verzekerd te zijn tijdens het Evenement en zich voldoende verzekerd te houden (reisverzekering en aansprakelijkheidsverzekering).

Artikel 15 – Prijzen en betaling Evenementen

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden via de website van het evenement of doormiddel van handmatige overschrijving in de valuta waarin is gefactureerd. Deelnemer dient betaling vooraf te voldoen.
 2. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens deelnemer wordt de betaling en alle andere verplichtingen van deelnemer uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 – Incassobeleid

 1. Wanneer een deelnemer niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal een deelnemer eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien een deelnemer binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat een deelnemer in verzuim is, zal Stichting Multiverse Chronicles zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Stichting Multiverse Chronicles meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van een deelnemer.

Artikel 17 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Stichting Multiverse Chronicles gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van een deelnemer en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Stichting Multiverse Chronicles de betrokkene hierover informeren.
 2. Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Stichting Multiverse Chronicles verwerkt worden. Een deelnemer staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart een deelnemer Stichting Multiverse Chronicles tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Stichting Multiverse Chronicles op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Stichting Multiverse Chronicles heeft het recht om beeld- en of geluidsopnamen te maken van het Evenement, de aanwezige personen, artiesten voor marketing- en promotiedoeleinden van Stichting Multiverse Chronicles en/of het Evenement.

Artikel 18 – Opschorting en ontbinding

 1. Stichting Multiverse Chronicles heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien een deelnemer nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Stichting Multiverse Chronicles gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Stichting Multiverse Chronicles is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra een deelnemer in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan een Deelnemer schriftelijk worden bevestigd.
 3. Stichting Multiverse Chronicles is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van een deelnemer voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is een deelnemer verplicht om Stichting Multiverse Chronicles te vergoeden voor elk financieel verlies dat Stichting Multiverse Chronicles lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van een deelnemer.

Artikel 19 – Overmacht

 1. Stichting Multiverse Chronicles is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Stichting Multiverse Chronicles wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Stichting Multiverse Chronicles, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door een deelnemer of diens derden aan Stichting Multiverse Chronicles zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Stichting Multiverse Chronicles of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Stichting Multiverse Chronicles buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door een deelnemer worden betaald. Stichting Multiverse Chronicles is niet verplicht om een deelnemer te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 20 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verblijf van deelnemer op het Evenement leidt tot aansprakelijkheid van Stichting Multiverse Chronicles, is die aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de Overeenkomst, althans het totale bedrag dat maximaal per jaar door de verzekeringsmaatschappij van Stichting Multiverse Chronicles per gebeurtenis wordt uitgekeerd, doch slechts ten aanzien van de door deelnemer geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Stichting Multiverse Chronicles. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 2. Stichting Multiverse Chronicles is niet aansprakelijk voor de wijze waarop het programma, al dan niet in gewijzigde vorm, wordt ingevuld, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement.
 3. Alle bewaringen van eigendommen tijdens een evenement georganiseerd door Stichting Multiverse Chronicles zal geschieden voor rekening en risico van deelnemer. Deelnemer dient zich tegen alle risico’s, die de opgeslagen eigendommen tijdens de duur van de Overeenkomst steeds afdoende te verzekeren.
 4. Stichting Multiverse Chronicles sluit haar aansprakelijkheid uit voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of andere lichamelijk letsel van deelnemer in verband met het Evenement. deelnemer is er uitdrukkelijk mee bekend dat LARP lichamelijk letsel kan veroorzaken. Elke deelname van deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om deel te nemen aan een LARP Evenement.
 5. Stichting Multiverse Chronicles sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Stichting Multiverse Chronicles is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 6. Stichting Multiverse Chronicles is slechts aansprakelijk voor door de deelnemer geleden zaaks- en/of gevolgschade of de deelnemer toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Multiverse Chronicles met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het Stichting Multiverse Chronicles verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het Stichting Multiverse Chronicles wordt onder meer uitgesloten voor:
  • schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het Stichting Multiverse Chronicles ingeschakelde personen ten behoeve van het Evenement en de door deze derden ingeschakelde personen;
  • schade ten gevolge van het niet opvolgen van door Stichting Multiverse Chronicles gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
  • (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement;
  • schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere deelnemer en;
  • schade ten gevolge van verlies, schade en/of diefstal van zaken c.q. eigendommen van Deelnemer en/of de houder van een Toegangsbewijs.
 7. Deelnemer vrijwaart Stichting Multiverse Chronicles voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door deelnemer aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Stichting Multiverse Chronicles geleverde Diensten, tenzij deelnemer kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Stichting Multiverse Chronicles.
 8. Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade aan de ter beschikking gestelde materialen, tenzij deelnemer bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot Stichting Multiverse Chronicles verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft.
 9. Stichting Multiverse Chronicles is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.
 10. Stichting Multiverse Chronicles is niet aansprakelijkheid voor eventueel aan deelnemer opkomende schade door het niet tijdig ter beschikking stellen van de ter beschikking gestelde materialen, tenzij een latere terbeschikkingstelling van de ter beschikking gestelde materialen aan deelnemer ontstaat door eigen opzet of eigen grove schuld van Stichting Multiverse Chronicles zelf.
 11. Stichting Multiverse Chronicles is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen buiten haar macht om tijdens de huurperiode door deelnemer. deelnemer dient zich te houden aan gebruik van de ter beschikking gestelde materialen volgens meegeleverde de handleiding en instructies van Stichting Multiverse Chronicles.
 12. Indien schade ontstaat tijdens de huurperiode is deelnemer gehouden alle schade te vergoeden indien dit niet onder de garantie valt en/of Stichting Multiverse Chronicles de schade niet kosteloos kan (laten) herstellen.
 13. Houdt deelnemer na het einde van Overeenkomst de ter beschikking gestelde materialen onrechtmatig onder zich, dan kan Stichting Multiverse Chronicles over de tijd dat hij de ter beschikking gestelde materialen mist een vergoeding gebaseerd op de huurprijs vorderen.
 14. Stichting Multiverse Chronicles staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Stichting Multiverse Chronicles verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 15. Alle aanspraken van deelnemer wegens tekortschieten aan de zijde van Stichting Multiverse Chronicles vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Stichting Multiverse Chronicles binnen een jaar nadat deelnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Stichting Multiverse Chronicles.

Artikel 21 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Stichting Multiverse Chronicles verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Stichting Multiverse Chronicles zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Deelnemer vrijwaart Stichting Multiverse Chronicles van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

Artikel 22 – Klachten

 1. Indien een deelnemer niet tevreden is over de service van Stichting Multiverse Chronicles en een klacht wenst in te dienen is een deelnemer verplicht om deze klacht zo spoedig mogelijk te melden bij het bestuur van de stichting. Dit kan via het contactformulier op de website van het evenement. Hierbij heeft het bestuur in ieder geval de volgende informatie nodig, zodat het bestuur het probleem goed kan behandelen:
  1. OC naam
  2. Email adres
  3. Het woord “klacht” in de omschrijving
 2. De klacht moet door een deelnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Stichting Multiverse Chronicles de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Stichting Multiverse Chronicles zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Stichting Multiverse Chronicles en een deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Stichting Multiverse Chronicles heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal deelnemers hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Stichting Multiverse Chronicles en een deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.